Ochrana osobných údajov

V spoločnosti Zetberg venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. Zakladáme si na diskrétnosti, preto vaše osobné údaje neposkytujeme tretím subjektom okrem nevyhnutných prípadov ako je doručovanie objednávok a spracovanie účtovníctva. Prečítajte si, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch a užívateľoch našich online aplikácií, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť Zetberg s.r.o., so sídlom Hlavná 20, Košice, 04001, Slovenská republika, IČO 51 973 472, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 44733/V.

Aké osobné údaje spracovávame

Pri poskytovaní našich služieb, predaji a výkupe získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme identifikačné údaje (meno, kontaktná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo), kontaktné údaje (adresa na doručovanie), údaje o produktoch, ktoré ste zakúpili a údaje o vzájomnej komunikácii. Informácie o platobných kartách neuchovávame a nespracovávame.

Údaje pri výkupe

Rovnako ako pri nákupe, aj pri výkupe tovaru požadujeme iba nevyhnutné údaje - celé meno, kontaktná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o produktoch, ktoré ste sa rozhodli predať. V prípade výkupu tovaru vyššej hodnoty môžeme od vás požadovať aj číslo dokladu totožnosti.

Údaje pri sporení

Pri uzavretí zmluvy o sporení alebo postupnom nákupe drahých kovov od vás budeme požadovať nasledujúce údaje - celé meno, kontaktná adresa, adresa na doručovanie, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, kam vám budú zaslané finančné prostriedky v prípade spätného predaja a číslo dokladu totožnosti.

Údaje pri vytvorení a používaní konta

Ak sa rozhodnete vytvoriť si používateľské (zákaznícke) konto, uchovávame a spracovávame údaje s tým súvisiace - vaše meno, fakturačná adresa, adresa na doručovanie, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa a zariadenie, z ktorého ste sa prihlásili.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Pri prihlásení a využívaní našich online aplikácií, získavame údaje o tom, ako ich používate. Spracovávame informácie o vašich interakciách s našimi službami, kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy a odkiaľ sa prihlasujete, aké zariadenia využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, informácie, z ktorej internetovej stránky k nám prichádzate, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Kamerové systémy

Naše predajne sú monitorované kamerovými systémami s online prenosom a záznamom, ktorý je automaticky spracovávaný. Kamery na prevádzkach máme z dôvodu bezpečnosti, prevencie a objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému je spoločnosť Zetberg s.r.o., IČO 51 973 472.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Údaje, ktoré sme o vás získali, používame na nasledovné účely:

 • Nákup tovarov a služieb. Spracovávame vaše osobné údaje, aby sme vedeli vybaviť a doručiť vašu objednávku.
 • Výkup tovarov. Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme vedeli realizovať výkup tovar a zbierok.
 • Starostlivosť o zákazníkov. Za účelom vybavovania dopytov, vzájomnej komunikácie a doručenia objednaného tovaru sú spracovávané vašej osobné údaje.
 • Užívateľský účet. Pre správnu funkčnosť užívateľské účtu sú uchovávané a spracovávané vaše osobné údaje. Tieto údaje môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach vášho účtu.
 • Marketingová činnosť. Marketingové a obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu emailových marketingových oznámení sa môžete odhlásiť upravením nastavenia svojho užívateľského účtu alebo na konci každého emailu nájdete odkaz pre odhlásenie z odberu marketingových správ.
 • Zlepšovanie našich služieb. Aby sme vám dokázali ponúknuť kvalitnejší zážitok z využívania našich služieb a relevatnějšie ponuky tovaru spracovávame históriu vašich objednávok a vašej správanie na našich online aplikáciách. Na určitých miestach zobrazujeme produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať za účelom uplatnenia našich práv a právnych nárokov, na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a ďalšie prípady, kde máme povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nepredávame, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii uvedených nižšie. Osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

 • Osobné údaje sprístupňujeme, pokiaľ to od nás vyžadujete, napr. v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Údaje poskytujeme nasledujúcim spoločnosťam:
  • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.803/S
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, Bratislava 821 04, IČO 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.26367/B
  • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.3215/B
 • Prístup k vašim osobným údajom majú niektorí naši dodávatelia, ktorí ich pre nás spracúvajú.
  • Prevádzka a hosting serverov - Websupport s.r.o., Karadžičova 7608/12, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO 36 421 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.63270/B

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským účtom uchovávame počas celej doby existencie vášho účtu až do zrušenia alebo vymazania účtu. Pokiaľ nemáte účet vytvorený, uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla 5 rokov od jej doručenia. Osobné údaje, ktoré spracovávame za účelom marketingovej a obchodnej komunikácie, uchovávame kým príslušný súhlas neodvoláte.

Aké sú vaše práva

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.

Ako si uplatniť vaše práva

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Pre uplatnenie vášho pravá nás môžete kontaktovať zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na našu kontaktnú adresu. Za účelom overenia vašej identity uveďte v žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska a telefónne číslo.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, ktoré vám poskytneme bezplatne.

Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie. Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek upraviť alebo doplniť v nastaveniach svojho užívateľského účtu.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu osobných údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na spracovaní týchto údajov
 • osobné údaje sme spracovávali nezákonne
 • povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis

Právo na obmedzenie spracovávania

Máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracovávania v nasledujúcich prípadoch:

 • popierate presnosť vašich osobných údajov, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne
 • už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre účely preukázania, uplatňovania alebo obranu vašich právnych nárokov
 • ak ste vzniesli námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracovávame. Súčasne máte právo na prístup k informáciám na aké účely spracovávame vaše osobné údaje, aké sú kategórie dotknutých osobných údajov, kto sú príjemcami vašich osobných údajov, odkiaľ sme údaje získali, ak sme ich nezískali od vás, ako dlho budeme údaje uchovávať a či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu

Právo namietať

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov.

Podávanie sťažností

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, neváhajte nás kontaktovať. Zároveň máte právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Na čo potrebujeme cookies, pixely a analytické nástroje?

Rovnako ako väčšina veľkých internetových aplikácií, aj my používame cookies, pixely a ďalšie podobné technológie. Viac informácií o tom aké a ako cookies používame nájdete v časti Ako používame súbory cookies.

Posledná aktualizácia 24.4.2019