Obchodné podmienky pre výkup

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je fyzická osoba ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je spoločnosť Zetberg s.r.o., Hlavná 20, 040 01, Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 44733/V, ako „kupujúci (ďalej len „kupujúci“).

Email: obchod@zetberg.com

Zákaznícka linka: 0910 212 313

Účastníci zmluvy

Predávajúci je občan, podnikateľ - fyzická osoba. Predávajúci môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá pre právne úkony, ktorá je povinná svojim podpisom v kúpnej zmluve potvrdiť, že je výlučným vlastníkom predmetov určených k predaju, a že tieto predmety nie sú zaťažené žiadnymi pohľadávkami, obmedzujúcimi právami alebo právami tretích osôb, a že tieto predmety nepochádzajú z trestnej činnosti.

Kupujúci je spoločnosť Zetberg s.r.o., Hlavná 20, 040 01, Košice, IČO 51 973 472, DIČ 2120 846 288, IČ DPH SK 2120 846 288.

Predmet kúpnej zmluvy

Predmet kúpnej zmluvy môže byť výrobok z drahých kovov (zlato, striebro, platina a paládium), investičné mince, zliatky alebo tehly, zbierky a zberateľské predmety, starožitnosti, umelecké predmety (maľby, sochy), prípadne ďalšie predmety po dohode s kupujúcim.

Výkupná cena

Investičné zlato

Orientačné výkupná cena za investičné zlato vo forme mincí, zliatkov a tehál závisí od aktuálnej trhovej ceny a hmotnosti výrobku. Orientačné výkupné ceny uvedené na webových stránkach zetberg.com platia pre výrobky v nepoškodených originálnych obaloch a certifikátom, ak bol k vyrobku vydaný.

Ostatné výrobky z drahých kovov, ktoré nie sú investičným zlatom

Orientačné výkupná cena za ostatné drahé kovy, ktoré nie sú investičným zlatom závisí od aktuálnej trhovej ceny kov, hmotnosti výrobku, miery poškodenia a rýdzosti drahého kovu. Orientačné výkupné ceny uvedené na webových stránkach zetberg.com platia pre výrobky v nepoškodených originálnych obaloch s kompletným príslušenstvom.

Zberateľské a pamätné mince v eurovej mene zo zlata a striebra

Vykupujeme iba nepoškodené mince, ktoré sú vhodné na ďalší predaj. Národná banka Slovenska je jediným subjektom, ktorý je oprávneným zabezpečovať recykláciu a ničenie platných zberateľských a pamätných mincí v eurovej mene.

Numizmatické a historické mince

Vykupujeme iba mince s obsahom drahých kovov. Výkupná cena závisí od miery poškodenia, rarity, skladových zásob kupujúceho a trhovom dopyte.

Umelecké predmety, zbierky, starožitnosti a ďalšie zberateľské predmety

Výkupná cena sa stanovuje individuálne v závislosti od miery poškodenia, rarity, skladových zásob kupujúceho a trhovom dopyte po danom predmete.

Návrh kúpnej zmluvy

Pred prijatím výrobkov k výkupu je predávajúci oboznámený s predpokladanou cenou výkupu za jednotlivé výrobky. Ak predávajúci s predpokladanou cenou súhlasí, bude vyzvaný k doručeniu výrobkov. Koncová cena bude predávajúcemu navrhnutá až po kontrole stavu, stanovení presnej hmotnosti, overení puncových a výrobných značiek a overení rýdzosti výrobkov.

Predávajúci má právo byť prítomný pri kontrole stavu, rýdzosti a vážení výrobkov za predpokladu, že o to požiadal vopred aspoň 1 deň pred plánovaným príchodom.

Prednostne sa analýza rýdzosti bude uskutočňovať nedeštruktívnou metódou na spektrometri. V prípade pochybností o skutočnej rýdzosti výrobku bude predávajúci požiadaný o súhlas na analýzu rýdzosť pomocou štandardnej deštruktívnej metódy – kupeláciou u zlata (ISO 11426) a potenciometrickou titráciou u striebra (ISO 13756). V takom prípade však predávajúci súhlasí s tým, že výrobky určené na výkup budú mechanicky poškodené. Investičné mince, tehly a zliatky budú testované nedeštruktívnym testom elektromagnetických vlastností výrobku za účelom zistenia prítomnosti falošného jadra alebo cudzích kovov.

Ak predávajúci nesúhlasí so stanovenou rýdzosťou bude kontrola rýdzosti vykonaná na Puncovom úrade SR, pričom náklady na overenie rýdzosti znáša predávajúci. Kupujúci bude akceptovať analýzu rýdzosti, ktorú vykonal Puncový úrad SR ak sú výrobky zabalené v neporušenom a uzatvorenom obale s neporušenou pečaťou Puncového úradu SR.

Ak je predávajúci platiteľom DPH v zmysle zákona o DPH, vystaví kupujúcemu faktúru na dohodnutú výkupnú cenu. Základom dane bude dohodnutá výkupná cena. K dohodnutej cene predávajúci uplatní DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Výkupná cena pre neplatiteľa DPH bude dohodnutá a vyplatená na základe písomnej zmluvy a nebude sa na ňu vzťahovať zákon o DPH. V zmysle zákona č. 222/2004 o DPH §67 je investičné zlato oslobodené od DPH.

Uzatvorením kúpnej zmluvy o výkupe výrobkov z drahých kovov, zbierok, starožitností, zberateľských a umeleckých predmetov predávajúci potvrdzuje, že dodržal všetky podmienky výkupu, súhlasí s nimi, predmet kúpnej zmluvy nepochádza z trestnej činnosti a je oprávnený ním nakladať.

Kupujúci má právo odmietnuť výkup výrobkov, o ktorých si myslí, že ich ďalší predaj tretiemu zákazníkovi by sa nemusel zrealizovať. Kupujúci má právo zmluvu o výkupe s predávajúcim neuzavrieť. Zaslaním alebo doručením výrobkov ku kontrole za účelom výkup nevzniká predávajúcemu automaticky nárok na výkup výrobkov.

Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

Predávajúci sa dôkladne oboznámi s Obchodnými podmienkami pre výkup výrobkov z drahých kovov, zbierok, starožitností, zberateľských a umeleckých predmetov. Vyplní formulár výkupu na webových stránkach zetberg.com, potvrdí súhlas s obchodnými podmienkami a odošle formulár. Vo formulári je potrebné uviesť celé kontaktné údaje a detailné informácie o výrobkoch určených na výkup spolu s fotografiami.

Po posúdení ponuky na výkup bude v prípade akceptácie ponuky zaslaný email predávajúcemu s predpokladanou cenou výkup a výzvou na doručenie výrobkov. Výrobky je možné doručiť osobne alebo zaslať na adresu kupujúceho. Zásielka by mala byť riadne poistená na hodnotu, na ktorú si ho predávajúci cení. Zásielky zaslané ako dobierka budú odmietnuté.

Po obdržaní tovaru bude predávajúcemu zaslaný email s potvrdením o prijatí výrobkov. Dňom pre stanovenie trhovej ceny drahých kovov obsiahnutých vo výrobkoch bude deň, ktorý predchádzal dňu prijatia výrobkov. Pri prijatí výrobkov bude vyhotovená fotodokumentácia, následne bude vykonaná kontrola stavu, poškodenia, kvality, autenticity, overenie puncových a výrobných značiek, zistenie presnej hmotnosti a rýdzosti výrobkov.

Na základe výsledkov kontroly výrobkov bude predávajúcemu ponúknutá koncová cena výkup alebo bude zmluva o výkupe odmietnutá zo strany kupujúceho. V prípade akceptácie výkupnej ceny bude predávajúcemu zaslaný návrh Kúpnej zmluvy o výkupe výrobkov z drahých kovov, zbierok, starožitností, zberateľských a umeleckých predmetov. V prípade odmietnutia výkupnej ceny zo strany predávajúceho alebo odmietnutia výrobkov zo strany kupujúceho budú výrobky vrátené na adresu uvedenú vo formulári na náklady predávajúceho.

Po obdržaní podpísanej zmluvy, prípadne originálu faktúry, bude predávajúcemu uhradená kúpna cena spôsobom a v čase uvedeným v bode 7 kúpnej zmluvy.

Posledná aktualizácia 24.4.2019